Nr konta parafialnego:  

nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010

Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Antoniego (XVIII w.) -  etap II

   Głównym celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez wykonanie II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu bocznym św. Antoniego z kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Prace techniczne przy elementach architektonicznych i elementach rzeźbiarskich to zachowanie stabilizacji strukturalnej i konstrukcyjnej, zwiększenie odbioru estetycznego i ekspozycji zabytku. Podjęte działania przyczyniły się do znacznej poprawy stanu technicznego i estetycznego ołtarza, co bezpośrednio przełoży się na wzrost atrakcyjności zabytku pod względem kulturowym i artystycznym. Zrealizowanie II etapu prac przy ołtarzu bocznym św. Antoniego stanowi kontynuację trwającej od 2022 r. konserwacji ołtarza. Prace przy ołtarzu św. Antoniego zostały etapowane, wykonanie II etapu pozwoliło na scalenie całościowe zabytku. Stan techniczny wymagał podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na postępujące procesy destrukcyjne. Zakończenie prac przy ołtarzu przyczyni się do podniesienia walorów ekspozycyjnych wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. 

   Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, z dotacji celowej Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

parafiawidawa@wp.pl

+43 672 10 14

ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa